Native Thiol Assay Kit

Merkaptanlar olarak da bilinen tiyoller, bir sülfür atomu ve bir karbon atomuna bağlı bir hidrojen atomundan oluşan bir sülfhidril grubu (–SH) içeren bir organik bileşik sınıfıdır. Plazma tiyol havuzu esas olarak albümin tiyolleri, protein tiyolleri tarafından oluşturulur ve sistein (Cys), sisteilgilgin, glutatyon, homosistein ve p-glutamilsistein gibi düşük moleküler ağırlıklı tiyollerden hafifçe oluşur. 

Thiols (RSH) can undergo oxidation reaction via oxidants and form disulphide (RSSR) bonds. A disulphide bond is a covalent bond; the linkage is also called a SS-bond or disulphide bridge. Under conditions of oxidative stress, the oxidation of Cys residues can lead to the reversible formation of mixed disulphides between protein thiol groups and low-molecular-mass thiols. The formed disulphide bonds can again be reduced to thiol groups; thus, dynamic thiol–disulphide homeostasis is maintained.  

Dinamik tiyol disülfür homeostazı durumu, antioksidan koruma, detoksifikasyon, sinyal iletimi, apoptoz, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi ve transkripsiyon faktörleri ve hücresel sinyal mekanizmalarında kritik rollere sahiptir. Ayrıca, dinamik tiol disülfid homeostazı birçok bozuklukta giderek daha fazla rol oynamaktadır. Diyabet [1-3], kardiyovasküler hastalık [4-10], serebrovasküler hastalık [11], maligniteler de dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların patogenezinde anormal tiyol disülfid homeostaz durumunun rol oynadığını gösteren artan bir kanıt vardır. [12], ankilozan spondilit [13], preeklampsi [14,15], Alzheimer hastalığı [16], migren [17], enfeksiyonlar [18,19] ve çeşitli bozukluklar. Bu nedenle, dinamik tiyol disülfid homeostazının belirlenmesi, çeşitli normal veya anormal biyokimyasal süreçler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu kolay, pratik, tam otomatik ve isteğe bağlı olarak manuel spektrofotometrik test, plazma dinamik tiyol / disülfid homeostazını belirlemek için kullanılabilir.

 

Katalog İndir

X